Správca osobných údajov:

Záujemca udeľuje spoločnosti Stepanek3D, s. r. o., zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.35376/S so sídlom: Zvolenská cesta 6888/113, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 52037282, IČ DPH: SK2120870147 podľa §4 s potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa týchto VOP. Záujemca udeľuje spoločnosti Stepanek3D, s. r. o. tento súhlas do odvolania, najviac na 90 rokov.

Stepanek3D, s. r. o. spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom a Členom programu, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle čl. 4 ods. 4.5 VOP, oboznámení Člena s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov Stepanek3D, s. r. o.., či tretích strán. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ. Stepanek3D, s. r. o. a ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára. Stepanek3D, s. r. o.. zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Stepanek3D, s. r. o.. podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Oprávnenia Stepanek3D, s. r. o.. na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.

Stepanek3D, s. r. o.. spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom.

 

Aké údaje zbierame:

Spracovávame údaje poskytnuté zákazníkmi, údaje z voľne dostupných zdrojov, údaje, ktoré vyplývajú zamestnávateľovi z pracovno-právnych vzťahov a údaje získané prostredníctvom cookies. Tieto údaje zahŕňajú najmä meno a priezvisko, akademický titul, názov firmy (zamestnávateľa), e-mailovú adresu, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Viac informácií o zbere údajov cookies nájdete nižšie v týchto pravidlách. Nezbierame ani inak nespracovávame akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o zdravotnom stave, vyznaní, viere a pod.

 

Prečo údaje zbierame a ako ich spracúvame (právny základ využitia Vašich osobných údajov):

Na zaslanie oznámení alebo pripomienok súvisiacich s vybavovaním objednávok tovaru a poskytovaním objednaných služieb používame kontaktné údaje (email, telefónne číslo). Spracovanie údajov zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania dopytu, vypracovania cenovej ponuky, objednávky, jej spracovania, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru.

Osobné údaje potrebujeme najmä za účelom:  

 • plnenia zmluvy – v prípade objednania tovaru alebo služieb alebo vykonania opatrení pred plnením zmluvy (vystavenie cenovej ponuky).  
 • plnenia zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.  
 • ponuky produktov a služieb formou obchodných oznámení svojim zákazníkom. Takéto spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie svojich oprávnených záujmov v podobe obmedzeného priameho marketingu, na ktorý sa nevyžaduje súhlas so zasielaním týchto obchodných oznámení, ale umožňuje kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu.  
 • merania návštevnosti našej web stránky, vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania sa návštevníkov na webe.  
 • zlepšenie našich služieb, marketingu a reklamy.

 

Komu údaje sprístupňujeme:

Vaše osobné údaje nezverejňujeme. Sprístupňujeme ich tretím stranám v prípade doručovateľskej služby a našim dodávateľom, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmito pravidlami. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby osobným údajom dotknutých osôb poskytli požadovanú ochranu:  

 • Future Media Production s.r.o. (správa web stránky, formulárov na webe, on-line marketing)
 • MailChimp (zasielanie newsletterov)  
 • Google LLC (on-line marketing)  
 • Facebook, Inc. (on-line marketing)

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí naši sprostredkovatelia (MailChimp, Google, Facebook), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín.

 

Ako dlho údaje uchovávame

Vaše osobné údaje spracovávame na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia. V zmysle platnej legislatívy následne uchovávame niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

 

Obchodné oznámenia sú zasielané po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu údajov za týmto účelom.

 

Práva dotknutej osoby  

 • Právo na prístup k osobným údajom. Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.  
 • Právo na opravu osobných údajov. Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.  
 • Právo na výmaz osobných údajov. Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ o už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; o odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie; o sa osobné údaje spracúvajú nezákonne;  
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ak o namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov; o spracúvanie osobných údajov je nezákonné, ale namiesto vymazania osobných údajov žiadate obmedzenie ich použitia; o už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale sú potrebné pre Vaše vlastné účely uplatňovania vašich právnych nárokov.  
 • Právo namietať. Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu na účel priameho marketingu.  
 • Právo na prenosnosť osobných údajov. Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.  
 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy na p.stepanek3@gmail.com alebo písomnej žiadosti na našu poštovú adresu uvedenú na začiatku týchto pravidiel. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z vyššie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

 

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov mojou živnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Ako Future Meria Production používa súbory cookies:

 1. Čo sú cookies? Cookies sú krátke textové súbory, ktoré do internetového prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Sú uložené buď prechodne v operačnej pamäti zariadenia (PC, mobil, tablet), ktoré návštevník používa na prezeranie webových stránok alebo trvalo na pevnom disku. Webovým stránkam tieto súbory umožňujú si zapamätať informácie o užívateľovej návšteve - napr. preferovaný jazyk, veľkosť písma a ďalšie nastavenia. Nasledujúca návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie, rýchlejšie bez zbytočného zdržiavania a efektívnejšie.
 2. Na mojej webovej stránke www.stepanek3d.sk (a ďalších jazykových verziách stránky) používame súbory cookies na účely:  
 • Základnej funkčnosti webových stránok.  
 • Merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach.

Zber týchto údajov je možné považovať za spracovanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy.

 1. Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný nastaviť v rámci nastavenia prehliadača. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
 2. Máte právo podať námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok. V takom prípade nie je možné zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 3. Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 4. Informácia o zbere údajov cookies pre cielenie reklamy sa zobrazuje na oznamujúcej lište. Prezeraním našich stránok a povolením ukladania cookies vo vašom prehliadači udeľujete súhlas so zberom a spracovaním údajov. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely sa dá kedykoľvek vziať späť zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača.
 5. Cookies sú ukladané najviac po dobu 2 roky (platí pre cookies za účelom zbierania návštevnosti). Cookies pre cielenie reklamy sú ukladané po dobu 90 dní. 8. Okrem Ing. Petra Štěpánka môžu osobné údaje spracovávať aj:  
 • Poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google AdWords , prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA  
 • Poskytovateľ služby Facebook Ads., prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA  
 • Prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe nevyužívame.
 1. Vyššie uvedené spoločnosti ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete predovšetkým na:  

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;  https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs https://www.facebook.com/policy.php Pravidlá o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018

Kontaktné informácie:

Obchodné meno: Stepanek3D, s. r. o.
Registrácia: Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.35376/S
Sídlo: Zvolenská cesta 6888/133, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 52037282
IČ DPH: SK2120870147 podľa §4
Zast.: Ing. Andrej Krajčovič
Tel: 0902 920 889
E-mail: info@stepanek3d.sk